Szkoła Podstawowa nr 4
im. Mikołaja Kopernika w Białogardzie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Przeglądarka
dokumentów zapisanych
w formacie *.pdf
 
 
Licznik odwiedzin strony
(od 25.09.2012):
Liczniki odwiedzin
 
Bezpieczna strona
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapraszam do odwiedzenia strony Kampanii społecznej Rzecznika Praw Dziecka Reaguj. Masz prawo.
 
 
 
 
 
 
 
Rzecznik Praw Ucznia w Szkole Podstawowej nr 4 w Białogardzie:Zadania:

?         reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

?         współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia,

?         mediacja między stronami konfliktu,

?         współpraca z Dyrektorem Szkoły i pedagogiem szkolnym,

?         doradzanie uczniom w jaki sposób korzystać z praw i uszanować prawa innych,

?         rozpoznawanie indywidualnych spraw uczniów.

Do obowiązków Rzecznika Praw Ucznia należy:

?         znajomość Statutu Szkoły, Konwencji Praw Dziecka,

?         informowanie uczniów o przysługujących im prawach, poszanowaniu ich godności i sposobie ich dochodzenia,

?         interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia,

?         udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,

?         składanie Dyrektorowi Szkoły informacji o podjętych przez siebie działaniach zmierzających do rozwiązania konfliktu,

?         działania zmierzające do ochrony dziecka przed przemocą, złym traktowaniem, itp.

?         współdziałanie w realizacji programów profilaktycznych w szkole.

Jeżeli uczeń jest traktowany niesprawiedliwie lub w sposób poniżający czy lekceważący, jeśli czuje się pokrzywdzony ze strony swoich kolegów, rówieśników - może zgłosić się do Rzecznika.

Uczeń zawsze może być pewien dyskrecji ze strony Rzecznika Praw Ucznia. Nie podejmie on żadnych działań bez zgody ucznia lub jego rodziców.

Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową

Rzecznik pełni dyżur dla uczniów.

Do dyspozycji uczniów jest wywieszona skrzynka skarg i spostrzeżeń, gdzie mogą pisemnie informować Rzecznika o swoich problemach.

Tryb postępowania w kwestiach spornych "nauczyciel-uczeń".

1. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.

2. Podjęcie mediacji ze stronami.

3. Ustalenie działań w celu zażegnania konfliktu, które mogą się zakończyć:

a) wnioskiem do wychowawcy,

b) wnioskiem do Dyrektora Szkoły,

c) wnioskiem do: pedagoga szkolnego, psychologa, instytucji pomocy społecznej


4. W razie braku rozstrzygnięcia sporu odwołanie się do Rady Pedagogicznej.


Tryb postępowania w kwestiach spornych "uczeń-uczeń".


1. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.

2. Podjęcie mediacji ze stronami.

3. W razie potrzeby podjęcie mediacji przy współudziale wychowawców uczniów.

4. Skierowanie sprawy do Zespołu Wychowawczego

5. Zwrócenie się do Dyrektora Szkoły, który podejmuje ostateczną decyzję

Sposób powoływania Rzecznika Praw Ucznia:

1. Rzecznika Praw Ucznia wybiera się spośród trzech nauczycieli, którzy wyrażą zgodę na kandydowanie.

2. Rzecznik Praw Ucznia jest wybierany podczas wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego klas I-VI.

3. Podczas głosowania uczniowie wpisują w wyznaczonym miejscu na karcie do głosowania krzyżyk przy jednym z trzech nazwisk kandydatów na Rzecznika.

4. Kandydat, który uzyskał najwięcej głosów, zostaje Rzecznikiem Praw Ucznia.

5. Informacja o wyborze Rzecznika zostaje podana do wiadomości uczniom.

6. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa jeden rok (do kolejnych wyborów).

7. Rzecznik Praw Ucznia może zostać odwołany na własną prośbę, wniosek Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego lub Rady Rodziców.

Odwołanie musi zostać poprzedzone rozpoznaniem problemu.

Organem odwołującym Rzecznika jest Dyrektor Szkoły.

Rzecznik Praw Ucznia

 

 

 
 
 
 

Twój tekst rozpoczyna się TUTAJ...

Wspierane przez Hosting o12.pl